Algemene voorwaarden

NEDERLANDS  /  ENGELS


 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
FASTFORWARD

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaar-diging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikking-stelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechts-betrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte.
FASTFORWARD stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. We bepalen deze uren in overleg en in alle redelijkheid.

 

Reis en verblijf. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. FASTFORWARD hanteert een vergoeding van € 0,27 per gereden km.

Muziek. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt en waarvoor rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra, zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tevens kan worden overeengekomen om rechtenvrije (kostenloze) muziek te gebruiken bij de productie.

Voice-over. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen niet onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur.
Tenzij anders is overeen-gekomen in de offerte meegenomen.

 

Graphics. Indien er graphics nodig zijn, vallen de kosten hiervoor niet onder extra kosten. Hetzij anders is overeengekomen.

 

 

 

 

Auteursrecht.
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van FASTFORWARD. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt FASTFORWARD de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, FASTFORWARD.

Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met FASTFORWARD.

Betalingscondities.
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Aansprakelijkheid.
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

 

 

GENERAL CONDITIONS
FASTFORWARD

These general conditions are applicable to all agreements, here below equally understood but not limited to agreements as regards to the manufacturing of objects and/or productions and/or deliveries or the ordering of audiovisual works, seen from out the agreement whereupon these conditions have been declared applicable. They are also applicable to all agreements which are the result of agreements reached afterwards between the parties, other dealings or pre-contractual legal relationships. They are moreover applicable to all agreements which are the result of dealings acted out in connection with suchlike agreements, dealings or pre-contractual legal relationships.

Quotes.

FASTFORWARD draws up there quotes on the basis of the appraisal of the necessary labour hours for the preparation of projects, recordings, editing, materials and other project related issues ELEVATOR-PITCHES video productions determines these hours in consultation and in all reasonableness.

Travel and Lodging.

All travel and lodging costs are considered as additional costs and are therefore not included in the quote. These are added separately to the final invoice FASTFORWARD applies a remuneration of € 0,27 per km.

 

 Music.

Eventual royalties for music used in the video productions and which must be paid to the royalty organisation Buma Stemra are considered additional costs, which are not included in the quote. The amount of the royalties is determined by the organisation Buma Stemra and is added to the final invoice. An agreement can be made to use royalty free (costless) music in a production.

 

 Voice-over.

Some productions will make use of one or more voice-overs, or in other words recorded voices. The costs of a voice-over do not fall under additional costs and are added to the final invoice. Unless otherwise agreed upon they are also included in the quote.

 

 Graphics.

Some productions will make use of graphics. The costs of these do not fall under the additional costs and are added to the final invoice. Unless otherwise agreed upon they are also included in the quote.

 

 

 


Copyright.

Concepts, ideas and suggestions which are developed for client fall under a copyright and remain formally and legally the property of FASTFORWARD. In the case of infringement or misuse of this copyright FASTFORWARD will hold the organisation or person in question responsible. This responsibility has legal consequences.
A copyright is tied to all products. A production may not be copied, reproduced or processed without the permission of the creator, FASTFORWARD It is possible to buy the copyright in agreement with FASTFORWARD.

 

Conditions of Payment.

All invoices will be paid by the client in agreement with the conditions of payment stated on the invoice. If no particular conditions are specified then the client must pay within fourteen days of the date of invoice. Each payment includes the settlement of the oldest, still unpaid invoice.

 

Liability.

Barring eventual unforeseen obligations on our side we are never to be held responsible for the payments of any damage claims to the buyer and others. Unless there is a question of malice aforethought on our side (to be shown by lawful means by those who hold us responsible) the purchased item remains purchased within the agreed upon duration.
In particular we are never responsible for eventual damages or company damages, direct or indirect, or any whatsoever considered profit losses or stagnant damages by the client, their subordinates or damages caused by these last or third parties, through complete or partial delivery of products, delayed or bad delivery, or a delivery which doesn’t arrive, or through the product itself. The buyer is considered to keep us free from any claims which third parties as regards the delivery of the agreed upon would bring to us, as far as the law allows, and that these claimed, resulting damages and costs fall to the buyer.